logo
Wersja dla niedowidzących
  Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE OGÓLNE
minus Informacje podstawowe
minus Forma i podstawa prawna
minus Organizacja
plus Przedmiot działalności i kompetencje
plus Organy i ich kompetencje
minus Struktura własności
 MAJĄTEK/MAJĄTEK PUBLICZNY
minus Majątek
minus Dochody i straty
minus Pomoc publiczna
minus Dług i ciężary publiczne
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
minus Stanowienie aktów publiczno-prawnych
minus Stan realizacji spraw
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
 INNE DANE PUBLICZNE
minus Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
minus Kontrole w Spółce
minus Dostęp do informacji publicznych nie udostępnionych w biuletynie
 INFORMACJE TECHNICZNE
minus Instrukcja korzystania z biuletynu
minus Osoby redagujące biuletyn
A A A


INNE DANE PUBLICZNE > Kontrole w Spółce


Kontrole w roku 2008:

Lp.
Oznaczenie organu
kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Termin
kontroli
1.
Państwowa Inspekcja Pracy
Prawna Ochrona
styczeń 2008r.
2.
Państwowa Inspekcja Pracy
Wybrane elementy z prawa pracy
maj 2008r.
3.
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Ocena warunków pracy przy stosowaniu chloru w postaci ciekłej
lipiec 2008r.
4.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena realizacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
sierpień 2008r.
5.
WIOŚ
Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez oczyszczalnie objęte ogólnopolskim cyklem kontrolnym „Realizacja program oczyszczanie ścieków komunalnych”
wrzesień – październik 2008r.
 


 


Kontrole w roku 2007:

Lp.
Oznaczenie organu
kontroli
Zakres przedmiotowy kontroli
Termin
kontroli
1.
Urząd Kontroli Skarbowy we Wrocławiu
o/z w
Wałbrzychu
Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wypłacania podatków stanowiących budżet państwa w zakresie podatku VAT oraz podatku od osób prawnych za 2005 r.
styczeń – marzec 2007r.
2.
Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
o/z w
Wałbrzychu
Czynności sprawdzające związane z kontrolą WPWIK za 2005r.
kwiecień 2007r.
3.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
Kontrola przekroczeń przepisów przeciwpożarowych
kwiecień – maj 2007r.
4.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w W-chu
Gospodarka ściekowa i odpadami na oczyszczalni ścieków Dziećmorowicach
kwiecień – maj 2007r.
5.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Okresowa kontrola składek Płatnika
sierpień 2007r.
6.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w W-chu
Przestrzeganie, wypełnianie przepisów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych-cykl
październik – listopad 2007r.


Kontrole w roku 2006:

 
Lp.

 Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli 

Termin kontroli 

1.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Występowanie w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrona zdrowia pracowników zawodów narażonych na te czynniki

marzec 2006

2.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu

Gospodarka wodno-ściekowa i odprowadzanie na oczyszczalni ścieków w Cierniach

marzec-kwiecień 2006

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Wałbrzych

Błędy w dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej

lipiec-listopad 2006

4.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Wymogi w zakresie występowania w środowisku szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrona zdrowia pracowników

sierpień 2006

5.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Występowanie w środowisku szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrona zdrowia pracowników

wrzesień 2006

6.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

Stan sieci hydrantowej zewnętrznej na terenie powiatu

listopad 2006

7.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Obiekty oczyszczalni ścieków w Jugowicach

grudzień 2006

8.

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Kamiennej Górze

Budynki (w tym administracyjny, kotłownia na opał stały, budynek uzdatniania wody, pompownia, zbiorniki uśredniające) oraz stan sieci hydrantowej

grudzień 2006


 Kontrole w roku 2005:

 Lp.

 Oznaczenie organu kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli 

Termin kontroli 

 1.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Wałbrzychu  Spór zbiorowy 

kwiecień 2005 

2.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu Kontrola obiektów posiadających decyzję o ustanowieniu stref ochronnych

lipiec 2005

3.

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Wałbrzychu Zagrożenia związane z chlorem

wrzesień 2005

4.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny Ocena narażenia pracowników na szkodliwości związane ze szczególnym uwzględnieniem czynników biologicznych

październik 2005


 

 

Ilość odwiedzin: 6813
Nazwa dokumentu: Kontrole w Spółce
Podmiot udostępniający: WPWiK Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Frąszczak
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Frąszczak
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-13 10:08:59
Data udostępnienia informacji: 2006-06-13 10:08:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 13:43:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner